ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜಶೇಖರ ಹಾಪಕಾಮ್ಸ ಅಧ್ಯಕ್ರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ,ಸೆ.೨೮-ಜಿಲಾ
ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ
ರಣಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಫìದ ಎಹಾಪಕಾಮ್ಸಏ
ಅಧ್ಯಕ್ರರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಬೆಂಬಲಿತ ಕೊಡಿ
ವೋಳೆ ರಾಜಶೇಖರ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ
ಬುಧವಾರ ಆÒು್ಕಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆ ಬೆಂಬಲಿತ ಆಲೂರು ರಾಜ
ಶೇಖರಮೂತಿರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಿವೋಳೆ
ರಾಜಶೇಖರ ಇಬಫರೂ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ
ಕಚೇರಿಯಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆ
ಯಲಿ ತಲಾ ೬ ಮತಗಳನ್ರು ಸಮನಾಗಿ ಪಡೆ
ದರು. ಲಾಟರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಡಿವೋಳೆಗೆ
ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿhುತು.
ಜಿಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಫìಗಳ ಸಹಾಯಕ
ನಿಬಂಧಕ ಶಿವಸ್ವಾವಿು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ
ಯಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಪಕ್ರಗಳ ಪರವಾಗಿ
ಈ ಇಬಫರಷ್ಟೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲಿಸಿದ್ದರು.
ಕೊಡಿವೋಳೆ ರಾಜಶೇಖರ ಪರ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಬೆಂಬಲಿತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ.ಕುಮಾರ
ಸ್ವಾವಿು, ನಂಜೇದೇವನಪುರ ಪುರುಷೋ
ತ್ತಮ, ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ರವಿಶಂಕರ, ಲತಾ
ಜಯಣ್ಣ, ಗುಂಡುಪೇಟೆ ಹಾಪ ಕಾಮ್ಸ
ಅಧ್ಯಕ್ರ ರಾಜಶೇಖರ ಮತ ಚಲಾhುಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಲೂರು ರಾಜಶೇಖರ
ಮೂತಿರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಕ್ರದ ಬೆಂಬಲಿತ
ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರಕಲವಾಡಿ ಎ.ಎಸ.ಗುರು
ಸ್ವಾವಿು, ಹುಂಡಿಮನೆ ಶಿವಮೂತಿರ್ತಿ,
ನಲೂರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರಲದೆ
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಗಿರೀಶ, ಸಹಕಾರ ಸಂಫìಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕ
ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬಫರೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೌಖಿಕ
ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆ ಬೆಂಬಲಿತ
ಅಬ್ಯದಿnkರ್ಯನ್ರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
೧೧.೩೦ಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಮತದಾನ ನಡೆhುತು.
ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ
ಪರವಾಗಿ ಗುಂಡುಪೇಟೆ ರಾಜಶೇಖರ
ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡೂ ಪಕ್ರದವರು ಸಮಾನ
ಸ್ಧಾನಗಳನ್ರು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಅಧ್ಯಕ್ರ ಸ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಬೇಡ. ತಲಾ
ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ
ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಜಿಲೆಯಲಿ ಸಂಸದರು, ಮೂವರು
ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ರದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರದಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ಇದೆಲ
ಸಂಫìದ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿರುವು
ದರಿಂದ ವೊದಲ ಅವಧಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ರ
ಸ್ಧಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಲೂರು ರಾಜಶೇಖರ
ಮೂತಿರ್ತಿ ಅವರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದಲಿ
ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ಸಂಫì ವೇಗವಾಗಿ
ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ವೊದಲ ಅವಧಿಗೆ
ನಮಗೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಮಾತುಕತೆಯಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆ
ಹರಿಯುವುದಿಲ ಎಂದು ತಿತಿಳಿದು
ಅಂತಿತಿಮವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಾhುತು.
ಅಧ್ಯಕ್ರ ರಾಜಶೇಖರ ಅವರನ್ರು ಪಕ್ರ
ಬೇಧ ಮರೆತು ಎಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಬಿನಂದಿಸಿ
ದರು. ಒಟ್ಟಿಗೇ ನಿಂತು ಪೋಟೋ ತೆಗೆಸಿದರು.
ಸೆ.೩೦ರಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾದ
ಎಸ.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಅವರು ಬಿಳಿಗಿರಿ
ರಂಗನಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ರು
ಎಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಫìಕ್ಕೆ
ಅನುದಾನ ಕೊರಲು ತಿತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ರ ರಾಜಶೇಖರ ಮಾತನಾಡಿ,
ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಂಫìದ ಅಬಿವೃದ್ದಿ
ಯಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು.
ಎಲರೂ ಪಕëಾತಿತೀತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

No Comments to “ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜಶೇಖರ ಹಾಪಕಾಮ್ಸ ಅಧ್ಯಕ್ರ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.