ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರೊ್ಝಮಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ್ಛ ರಮೇಶ ನಾಮಪತ್ರ

ಮೈಸೂರು್ಛಡಿ್ಝ೧-ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಸ್ಧಳೀಯ ಸಂಸ್ಧೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸ್ಧಳೀಯ ಸಂಸ್ಧೆಗಳ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಕ್ರೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಬ್ಯದಿnkರ್ಯಾಗಿ ಪ್ರೊ್ಝ ಕೆ್ಝ ಆರ್ಝಮಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿ್ಝ ರಮೇಶ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲಿಸಿದರು್ಝ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೧್ಝ೩೦ಕ್ಕೆ ಅಪರ ಜಿಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆದ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ್ಝಸಿ್ಝಜಿ್ಝ ಬೆಟ ಸೂರ ಮಠ ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಹಾರ ಧಾಮ ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ ಅಧ್ಯಕ್ರ ಕೆ್ಝಆರ್ಝ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ...

ಕೆಆರಎಸ ಬೃಂದಾವನ ಅಬಿವೃದ್ದ್ಧಿಗೆ ೫ ಕೊಟಿರೂ.: ರೆಡ್ಡಿ

ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ್ಛನ್ಝ೩೦-ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಬೃಂದಾವನದ ಅಬಿವೃದ್ದ್ಧಿಗೆ ೫ ಕೊಟಿ ರೂ್ಝಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ರು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾ ಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಬಿವೃದ್ದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಜನಾ ರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ್ಝ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರದಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಬಿವೃದ್ದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಮಯಾರ ಹೋಟೆಲನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ಝ ನಂತರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು್ಝ...

ಜಾ.ದಳದಿಂದ ಸಂದೇಶ ನಾಗರಾಜ ನಾಮಪತ್ರ

ಮೈಸೂರು,ನ.೩೦-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಗೆ ಸ್ಧಳೀಯ ಸಂಸ್ಧೆ ಗಳಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಯಲಿ ಮೈಸೂರು-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆ ಸ್ಧಳೀಯ ಸಂಸ್ಧೆಗಳ ಕ್ರೇತ್ರದಿಂದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಅಬ್ಯದಿnkರ್ ಯಾಗಿ ಎಸ. ನಾಗರಾಜ ಎಸಂದೇಶ ನಾಗರಾಜಏಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲಿಸಿದರು. ಜಿಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕüೆರಿಯಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ರ ೧೨.೪೫ಕ್ಕೆ ಅಪರ ಜಿಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆದ ಸಹ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಿ.ಜಿ. ಬೆಟ ಸೂರಮಠ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಮೇದು ವಾರಿಕೆಯನ್ರು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಬದಲಿ ವಿಧಾನ...

ಕೆಆರಎಸ ಬೃಂದಾವನ ಅಬಿವೃದ್ದ್ಧಿಗೆ ೫ ಕೊಟಿ ರೂ.ತ ರೆಡ್ಡಿ

ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ,ನ.೩೦-ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಬೃಂದಾವನದ ಅಬಿವೃದ್ದ್ಧಿಗೆ ೫ ಕೊಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ರು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾ ಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಬಿವೃದ್ದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಜನಾ ರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರದಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಬಿವೃದ್ದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಮಯಾರ ಹೋಟೆಲನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು....

ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೈಕೊರ್ಟ ತಡೆ

ಮೈಸೂರು,ನ.೧೮-ನಗರದ ಕೆ.ಆರ.ವâತ‰ದ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತಿ‰ರುವ ಮಕ್ಕಾಜಿ ಚೌಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ರು ಸ್ಧಗಿತಗೊಳಿಸು ವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗâತಿ ಸಂಸ್ಧೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ರಾದ ವಕೀಲ ಎಸ. ಅರುಣಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದಾŠರೆ. ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬವನದಲಿ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷಿô್ಠಯನ್ರುದೆŠಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿವâತ‰ ಮೇಜರ ಜನರಲ ಎಸ.ಜಿ.ಒಂಬತ್ಕೆರೆ, ಶ್ರೀನಿ ವಾಸ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕರು ೨೦೦೬ರಲಿ ರಾಜ್ಯದ...

ಕೆ.ಆರ.ನಗರತ ಹೆತ ಕರುಳಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಮಗು

ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ.ನ,೧೮-ಪಟ್ಟಣದ ಬಳೆವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾನೆ ಜನಿಸಿದ್ದ ಗಂಡು ಮಗುವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯೊನ್ಮೊಖರಾದ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶಾಖ ದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ವಿವರ: ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳೆವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋದಾಗ...

ವೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗಣಿ ಪೌಡರ ಬಳಕೆ – ಮೇಯರ ಕಿಡಿ

ಮೈಸೂರು್ಛನ್ಝ೧೮-ವೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲಿ ಮರಳಿನ ಬದಲು ಗಣಿ ಪೌಡರ ಬಳಸುತಿ‰ದಾŠರೆ ಎಂದು ಮೇಯರ ಪುರುಷೋತ‰ಮ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು್ಝ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಹಳೆ ಕೌನಿಾಹಿಲ ಸಬಾಂಗಣದಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ನರ್ಮ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಬೆಯಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಷಿô್ಠ ನೀಡುವಂತೆ ತಾವು ತಂದಿದŠ ಗಣಿ ಪೌಡರನ್ರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು್ಝ ಇತಿ‰ಚೆಗೆ ತಾವು ಬâಂದಾವನ ಬಡಾ ವಣೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದŠ ಸಂದರ್ಬದಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿನ ಬದಲು...

ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದŠ ವ್ಯಕಿ ನೀರು ಪಾಲು

ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ,ನ.೧೮-ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕಾವೇರಿ ಹಿನ್ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೊಸೂರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರ ಸುರೇಶ್‌ನಾಯಕ ಎಂಬಾತನೆ ನೀರು ಪಾಲಾದವನು. ಈತನ ಜತೆಗಿದ್ದ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೀನು...

ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲಿ ಡಿಕೆಶಿ- ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಮೈಸೂರು,ನ.೧೩ -ರಾಜಕೀಯದಲಿ ಬದŠ‡ ವೈರಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಮತು‰ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜಾ.ದಳ ರಾಜ್ಯಾ ಧ್ಯಕ್ರ ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಸಿದŠಲಿಂಗಪುರ ದಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಫìದ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಬದ ವೇದಿಕೆ ಯಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರುಗಳು...

ವಿಶ್ವದಲಿ ಪ್ರತಿ ೧೦ ಸೆ.ಗೆ ಇಬಫರು ಮಧುಮೇಹಿ ಸಾವು

ಮೈಸೂರು,ನ.೧೩-ಅಸ‰ಮಾ, ದಮ್ಮು, ಉಬಫಸ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿ‰ದುŠ, ಇದನ್ರು ಶೀಫì್ರ ಪತೆ‰ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತೆಾಹಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಧೆ ಮಾಡ ದಿದŠರೆ ಮುಂದೆ ತಾವು ತೊಂದರೆ ಅನುಬವಿಸಬೇಕಾಗುತ‰ದೆ ಎಂದು ಜೆಎಸಎಸ ಆಸOಹತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಬಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಧ ಡಾ. ನಾರಾಯಣಪOಹ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬವನದಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷಿô್ಠಯಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅಸ‰ಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತಿ‰ದುŠ, ಅದರಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ...
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

    ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಪಿ

    ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,ಡಿ.೨೩-ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುಮದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ...

    December 24th, 2014 | Read more